skip to Main Content
Kandidat Design

Pia Quach

Din och min plats

Projektet har utforskat hur design kan förebygga kulturella identitetskriser i relation till språk. Språket är en av många faktorer som formar ens identitet. Är man till exempel flerspråkig skapar och återskapar man konstant sina identiteter genom sina språkval. I dagens mångkulturella samhälle är det en stor utmaning att behålla sitt modersmål på grund av bristande utbildningsresurser. Flerspråkiga upplever ofta att man behöver bevisa sin etnicitet genom sina språkkunskaper. Det i sin tur kan skapa kulturella identitetskriser eftersom en del kan t.ex. tala sitt modersmål men inte läsa eller skriva.

Projektet har bestått av workshopdeltagare som har svenska och kinesiska som modersmål. Deltagarna har fått tolka varsin kinesisk karaktär med hjälp av träpinnar, och egna sinnesupplevelser som har format och influerat den slutgiltiga gestaltningen. Att utforska olika konstnärliga förhållningssätt till språket har öppnat upp till samtal och diskussioner om kulturella identitetskriser. Resultatet har handlat om att hitta en säkerhet i det osäkra.

 @piaquach2.0
pidja.quach@gmail.com